arrow_backEmergency WASH

Глосарій

-

Аеробний

Описує біологічні процеси, які відбуваються в присутності кисню.

Аеробний ставок

Відстійник, який є третім етапом очищення в стабілізаційних ставках. Див. [T.5] (Син.: Ставок для дозрівання)

Аквакультура

Контрольоване вирощування водних рослин і тварин. Див. [D.13]

Активний мул

Див. [T.13]

Анаеробне зброджування

Розкладання та стабілізація органічних сполук мікроорганізмами у відсутності кисню, що призводить до утворення біогазу.

Анаеробний реактор

Див. [S.16] та [T.4] (Син.: Біогазовий реактор)

Анаеробний ставок

Відстійник, який є першим етапом очищення в стабілізаційних ставках. Див. [T.5]

Анаеробний фільтр

Див. [S.15] та [T.3]

Аноксичний

Описує процес, під час якого нітрати біологічно перетворюються на газоподібний азот за відсутності кисню. Цей процес також відомий як денітрифікація.

Бактерії

Прості одноклітинні організми, які зустрічаються всюди на землі. Вони необхідні для підтримки життя та виконання основних «послуг», таких як компостування, аеробне розкладання відходів і перетравлення їжі в нашому кишечнику. Деякі типи, однак, можуть бути патогенними і викликати легкі та важкі захворювання. Бактерії отримують поживні речовини з навколишнього середовища, виділяючи ферменти, які розкладають складні молекули на більш прості, які потім можуть проходити через мембрану клітин.

Біогазовий реактор

Див. [S.16] та [T.4] (Син.: Анаеробний реактор)

Біодеградація

Біологічне перетворення органічного матеріалу на базові сполуки та елементи (наприклад, вуглекислий газ, воду) бактеріями, грибами та іншими мікроорганізмами.

Біохімічне споживання кисню (БСК)

Міра кількості кисню, що використовується мікроорганізмами для розкладання органічної речовини у воді з часом (виражається в мг/л і зазвичай вимірюється протягом п’яти днів як БСК5). Це непрямий показник кількості органічного матеріалу, що піддається біологічному розкладу, присутнього у воді або стічних водах: чим більше вміст органічних речовин, тим більше кисню потрібно для їх розкладання (високе БСК).

Вапно

Загальна назва оксиду кальцію (негашене вапно, CaO) або гідроксиду кальцію (гашене вапно, Ca(OH)2). Це білий, їдкий і лужний порошок, отриманий при нагріванні вапняку. Гашене вапно менш їдке, ніж негашене, і широко використовується при очищенні води/стічних вод та в будівництві (для будівельних розчинів і штукатурок). Його також можна використовувати для локальної обробки фекального мулу. Див. [S.17]

Випаровування

Фазовий перехід зі стану рідини до газу, який відбувається за температури нижчої від кипіння і зазвичай проходить на поверхні рідини.

Відкрита дефекація

Практика дефекації на вулиці у відкритому середовищі. Див. [U.5]

Відстійник

Див. [T.1] (Син.: просвітлювач, бак-відстійник, відстійний резервуар)

Відстоювання

Див. седиментація (Син.)

Вірус

Інфекційний агент, що складається з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки. Віруси можуть розмножуватися лише в клітинах живого хазяїна. Відомо, що деякі патогенні віруси передаються через воду (наприклад, ротавірус, який може викликати захворювання на діарею).

Водоносний горизонт

Підземний шар водопроникної породи або осаду (зазвичай гравію або піску), який утримує або пропускає підземні води Див. [X.3]

Вторинна очистка

Слідує за первинною очисткою для видалення зі стічних вод біорозкладних органічних речовин, і завислих твердих речовин. Видалення поживних речовин (наприклад, фосфору) та дезінфекція можуть бути включені до визначення вторинної або третинної обробки, залежно від конфігурації.

Вхідний потік

Загальна назва рідини, яка надходить у систему або процес (наприклад, стічні води).

Гельмінт

Паразитичний глист, тобто той, який живе у своєму господарі або на ньому, завдаючи йому шкоди. Деякі екземпляри, які заражають людину, — це круглі глисти (наприклад, аскариди та анкілостоми) та стрічкові глисти. Інвазійні яйця гельмінтів можна виявити в екскрементах, стічних водах і мулі. Вони дуже стійкі до інактивації і можуть зберігати життєздатність у фекаліях і осаді протягом декількох років.

Ґрунтові води

Вода, що знаходиться під поверхнею землі. Див. [X.3]

Гумус

Стабільний залишок розкладеного органічного матеріалу. Він покращує структуру ґрунту та посилює утримання води, але не має поживної цінності.

Дегідратаційні сховища

Див. [S.9] (Син. подвійна дегідратація UDDT)

Дезінфекція

Знищення (патогенних) мікроорганізмів шляхом інактивації (за допомогою хімічних реактивів, радіації чи тепла) або процесів фізичного розділення (наприклад, мембран). Див. POST

Децентралізована система очищення стічних вод

Маломасштабна система, що використовується для збирання, очищення, скидання та/або регенерації стічних вод у невеликому населеному пункті або районі обслуговування.

Доочистка

Див. POST (Syn.: третинна обробка)

Евапотранспірація

Сукупна втрата води з поверхні шляхом випаровування та транспірації рослин.

Евтрофікація

Збагачення води, як прісної, так і солоної, поживними речовинами (особливо сполуками азоту і фосфору), які прискорюють ріст водоростей і вищих форм життя рослин і призводять до виснаження кисню.

Екогумус

Див. ямковий перегній (Син.)

Загальна кількість твердих речовин

Залишок, який залишається після фільтрування зразка води або мулу та його висушування при 105°С (виражається в мг/л). Це сума загальної кількості розчинених речовин (TDS) та загальної кількості завислих твердих речовин (TSS).

Заболочене угіддя з горизонтальним підземним потоком

Тип побудованих водно-болотних угідь. Див. [T.6]

Занурений мембранний біореактор

Тип системи з використанням активного мулу. Див. [T.13]

Засоби індивідуального захисту

Захисний одяг, включаючи чоботи, маски, рукавички, фартух і т.д. або інший одяг чи обладнання, призначене для захисту тіла користувача від травм або інфекцій, спричинених продуктами санітарії.

Зброджений органічний осад

Твердий та/або рідкий матеріал, що залишається після анаеробного розкладання.

Зневоднення

Процес зменшення вмісту води в мулі або шламі. Зневоднений мул все ще може мати значний вміст вологи, але зазвичай він достатньо сухий для того, щоб його переміщувати у вигляді твердої речовини (наприклад, лопатою).

Знешламлювання

Процес видалення накопиченого осаду зі сховища чи очисної споруди.

Каналізація

Відкритий канал або закрита труба, що використовується для транспортування стічних вод. Див. [C.3] та [C.4].

Каналізаційна система

Фізична каналізаційна інфраструктура (іноді використовується взаємозаміно з каналізацією).

Капітальні витрати

Кошти, витрачені на придбання основних засобів, таких як санітарна інфраструктура.

Кінцеве використання

Використання продуктів, отриманих із санітарної системи. (Син.: Використання)

Коагуляція

Дестабілізація частинок у воді шляхом додавання хімічних речовин (наприклад, сульфату алюмінію або хлориду заліза), щоб вони могли об'єднуватися та утворювати більші флокули.

Компостування

Процес, за допомогою якого компоненти, здатні до біологічного розкладання, біологічно руйнуються мікроорганізмами (в основному бактеріями та грибами) у контрольованих аеробних умовах.

Макрофіт

Водна рослина, досить велика, щоб бути легко помітною неозброєним оком. Її коріння та диференційовані тканини можуть виходити на поверхню (очерет, рогоз, комиш, дикий рис), бути зануреними (уруть колосиста, пузирник) або плаваючими (ряска, лілія).

Метан

Безбарвний, без запаху, легкозаймистий газоподібний вуглеводень з хімічною формулою CH4. Метан присутній у природному газі і є основним компонентом (50-75%) біогазу, який утворюється в результаті анаеробного розкладання органічної речовини.

Мікрозабруднювач

Забруднювач, який присутній у надзвичайно низьких концентраціях (наприклад, сліди органічних сполук).

Мікроорганізми

Будь-яка клітинна або неклітинна мікробіологічна сутність, здатна до реплікації або передачі генетичного матеріалу (наприклад, бактерії, віруси, найпростіші, водорості або гриби).

Місцева санітарія

Система санітарії, в якій екскременти та стічні води збираються та утримуються або очищаються на території, де вони утворюються.

Надбудова

Стіни та дах, зведені навколо туалету або купальні для забезпечення приватності та захисту користувача.

Найпростіші

Різноманітна група одноклітинних еукаріотичних організмів, включаючи амебу, інфузорії та джгутикові. Деякі з них можуть бути патогенними і викликати легкі або важкі захворювання.

Нова технологія

Технологія, яка вийшла за межі лабораторної та пілотної фази і впроваджується в масштабах, що вказують на можливість розширення.

Паразит

Організм, який живе на іншому організмі або в ньому і завдає шкоди своєму господарю.

Патоген

Організм або інший збудник, що викликає захворювання.

Первинна очистка

Перший великий етап очистки стічних вод, який видаляє тверду фракцію та органічні речовини в основному за допомогою процесу відстоювання або флотації.

Переносник

Організм (найчастіше комаха), який передає хворобу хазяїну. Наприклад, мухи є переносниками, оскільки вони можуть переносити патогени з фекалій людям.

Перколяція

Рух рідини через фільтруюче середовище під дією сили тяжіння. Див. [X.3]

Питома площа поверхні

Відношення площі поверхні до об’єму твердого матеріалу (наприклад, фільтруючого середовища).

Підземний резервуар

Див. [C.6] (Син.: станція передачі)

Піна

Шар твердих частинок, утворений компонентами стічних вод, що спливають на поверхню резервуару або реактора (наприклад, масло та жир).

Пісколовка

Див. PRE (Син.: піщана камера)

Побудовані водно-болотні угіддя

Технологія очищення стічних вод, спрямована на повторення природних процесів у водно-болотних угіддях. Див. [T.6]

Побудовані водно-болотні угіддя з вертикальним потоком

Тип побудованих водно-болотних угідь. Див. [T.6]

Поверхневий стік

Частина опадів, що не просочується в землю та стікає по суші.

Поверхневі води

Природний або штучний водний об'єкт, який знаходиться на поверхні, наприклад, струмок, річка, озеро, ставок або водосховище.

Повторне використання

Використання очищеної води або інших санітарних продуктів

Поживна речовина

Будь-яка речовина, яка використовується для росту. Азот (N), фосфор (P) і калій (K) є основними поживними елементами, які містяться в сільськогосподарських добривах. N і P також в першу чергу відповідають за евтрофікацію водойм.

Покращена санітарія

Засоби, які забезпечують гігієнічне відокремлення людських екскрементів від контакту з людьми.

Покращувач ґрунту

Продукт, який покращує утримання води та поживних речовин у ґрунті.

Помийна яма

Неоднозначний термін, який використовується для опису інфільтраційного колодязя (фільтраційного колодязя) або бака-накопичувача. (Син.: смітник).

Програма грошових переказів

Засіб з розробки програм на ринкових засадах Див. [X.13]

Просвітлювач

Див. [T.1] (Син.: відстійник, відстійник басейн, бак-відстійник)

Ресурсно-орієнтована санітарія

Див. екологічна санітарія (Син.).

Рівень ґрунтових вод

Рівень під земною поверхнею, насичений водою. Він відповідає рівню, на якому виявляється вода під час копання або свердління ями. Рівень підземних вод не є статичним і може змінюватися залежно від сезону, року або використання.

Розробка програм на ринкових засадах

Шляхи підтримки місцевих ринкових санітарних систем. Див. [X.13]

Санітарія

Засоби безпечного збору та гігієнічної утилізації екскрементів та рідких відходів для захисту здоров'я населення та збереження якості водних об'єктів громадського користування і, в цілому, навколишнього середовища.

Санітарія довкілля

Заходи, що знижують ризик захворюваності людей, забезпечуючи чисте середовище для життя, а також заходи з переривання циклу захворювань. Зазвичай це включає гігієнічне поводження з екскрементами людей і тварин, твердими відходами, стічними та зливовими водами; боротьбу з переносниками хвороб; та надання приміщень для миття з метою особистої та побутової гігієни. Санітарія довкілля включає як поведінку, так і засоби, які разом формують гігієнічне середовище.

Санітарія на основі контейнерів

Система санітарії, при якій туалети збирають людські екскременти в герметичні знімні контейнери, які транспортуються до очисних споруд. Див. [S.10]

Седиментація

Гравітаційне осідання частинок в рідині таким чином, що вони накопичуються. (Син.: відстоювання)

Септичний

Описує умови, за яких відбувається гниття та анаеробне зброджування.

Сечовина

Органічна молекула (NH2)2CO, що виділяється із сечею і містить живильний азот. Згодом сечовина розпадається на вуглекислий газ та амоній, який швидко використовується організмами у ґрунті. Вона також може використовуватись для локальної обробки фекального мулу. Див. [S.18]

Спрощена каналізація

Див. [C.3] (Син.: каналізація без твердих речовин)

Стабілізація

Розкладання органічних речовин з метою зменшення сполук, що легко розкладаються, для зменшення впливу на навколишнє середовище (наприклад, виснаження кисню, вимивання поживних речовин).

Станція зливу каналізації

Тип станції з перекачування та зберігання. Див. [C.6]

Стічна вода

Використана вода від будь-якої комбінації побутової, промислової, комерційної або сільськогосподарської діяльності, поверхневий стік/зливові води, а також будь-який каналізаційний потік/інфільтрація.

Стічні води

Відходи, які транспортуються через каналізацію.

Третинна очистка

Слідує за вторинною обробкою для досягнення кращого видалення забруднюючих речовин зі стічних вод. Видалення поживних речовин (наприклад, фосфору) та дезінфекція можуть бути включені до визначення вторинної або третинної очистки, залежно від конфігурації. Див. POST (син.: після обробка)

Третинна фільтрація

Застосування процесів фільтрування для третинного очищення стічних вод. Див. POST

Тривалість перебування

Див. час гідравлічного утримання (Син.)

Туалет

Санітарне обладнання користувача для сечовипускання та дефекації.

Туалет із зливним бачком

Різновид туалету зі змивом. Див. [U.4]

Факультативний ставок

Відстійник, що є другим етапом очищення в стабілізаційних ставках. Див. [T.5]

Фільтрат

Рідка фракція, відокремлена від твердого компонента шляхом гравітаційної фільтрації через середовище (наприклад, рідина, що стікає з мулових майданчиків).

Фільтрування

Процес механічного розділення з використанням пористого матеріалу (наприклад, тканини, паперу, шару піску або шару змішаних середовищ), який затримує тверді частинки і пропускає рідку або газоподібну фазу. Розмір пор матеріалу визначає, що затримується, а що проходить.

Флокуляція

Процес, при якому розмір часточок збільшується внаслідок їх злипання. Частинки утворюють агрегати або флоки з дрібних часточок та з хімічно дестабілізованих компонентів і потім можуть бути видалені шляхом відстоювання або фільтрування.

Флотація

Процес, за якого більш легкі фракції стічної води, включаючи нафту, жир, мила тощо, піднімаються на поверхню і, таким чином, можуть бути відділені.

Хімічне споживання кисню (ХСК)

Міра кількості кисню, необхідного для хімічного окислення органічного матеріалу у воді сильним хімічним окислювачем (виражається в мг/л). ХСК завжди дорівнює або перевищує БСК, оскільки це загальна кількість кисню, необхідна для повного окислення. Це непрямий показник кількості органічних речовин, присутніх у воді або стічних водах: чим більше вміст органічних речовин, тим більше кисню потрібно для їх хімічного окислення (висока ХСК).

Централізована санітарія

Система санітарії, в якій екскременти та стічні води збираються та транспортуються за межі території, де вони утворюються. Централізована система санітарії покладається на технологію каналізації (див. [C.3] і [C.4]) для транспортування.

Центри лікування холери

Спеціальні медичні заклади для лікування холери. Див. [X.9]

Час гідравлічного утримання

Середня кількість часу, протягом якого рідкі та розчинні сполуки залишаються в реакторі або резервуарі. (Син.: тривалість перебування)

A

Aнаеробний

Описує біологічні процеси, що відбуваються за відсутності кисню.

Анаеробний реактор з перегородками (ABR)

Див. [S.14] та [T.2]

B

Біогаз

Загальна назва суміші газів, що виділяються в результаті анаеробного розкладання органічного матеріалу. Біогаз містить метан (50-75 %), вуглекислий газ (25-50 %) і різні кількості азоту, сірководню, водяної пари та інших компонентів, залежно від вихідного матеріалу. Біогаз можна збирати і спалювати в якості палива (наприклад, пропан).

Біомаса

Рослини або тварини, вирощені з використанням води та/або поживних речовин, що протікають через систему каналізації. Термін біомаса може включати рибу, комах, овочі, фрукти, корм або інші корисні культури, які можна використовувати для виробництва їжі, кормів, волокна та палива.

C

Співвідношення C:N

Відношення маси вуглецю до маси азоту в субстраті.

Чорна вода

Суміш сечі, фекалій і змивної води разом з водою для очищення анусу (якщо вода використовується для очищення) та/або із сухими очищувальними засобами (малюнок 1). Чорна вода містить патогенні мікроорганізми, поживні речовини та органічні речовини фекалій, а також поживні речовини сечі, які розбавляються у змивній воді.

E

E. coli

Escherichia coli, бактерія, що мешкає в кишечнику людей і теплокровних тварини. Використовується як індикатор забруднення води фекаліями.

Екологічна санітарія (EcoSan)

Підхід, який спрямований на безпечну переробку поживних речовин, води та/або енергії, що знаходиться в екскрементах та стічних водах, таким чином, щоб звести до мінімуму використання невідновлюваних ресурсів. (Син.: ресурсна-орієнтована санітарія)

Екскременти

Екскременти складаються з сечі та фекалій, які не змішуються зі змивною водою. Екскременти відносно невеликого об’єму, але містять високі концентрації як поживних речовин, так і збудників. Залежно від характеристик фекалій і вмісту сечі, вони можуть мати м’яку або рідку консистенцію.

F

Фекалії

Фекалії відносяться до (напівтвердих) екскрементів, які не змішуються з сечею або водою. Залежно від раціону, кожна людина виробляє приблизно 50–150 л фекалій на рік, з яких близько 80 % становить вода, а решта твердої фракції в основному складається з органічних речовин. З усіх необхідних рослинам поживних речовин, що виділяються організмом людини, фекалії містять близько 39 % фосфору (P), 26 % калію (K) і 12 % азоту (N). Фекалії також містять переважну більшість патогенів, що виділяються організмом, а також багатий на енергію та вуглець волокнистий матеріал.

Функціональні групи

Функціональна група — це низка технологій, які мають схожі функції. Посібник пропонує п'ять різних функціональних груп, з яких можна вибрати технології для побудови санітарної системи: Санітарне обладнання користувача (U), Збір та зберігання/переробка (S), Транспортування (C), (Напів) централізована обробка (T), Використання та/або утилізація (U). Кожна функціональна група має свій власний колір; технології в межах даної функціональної групи мають однаковий кольоровий код, для того, щоб їх було легко ідентифікувати. Крім того, кожній технології у функціональній групі присвоюється довідковий код з однієї літери та цифри.

G

Гумус з вигрібних ям

Гумус з вигрібних ям – це термін, який використовується для опису багатого на поживні речовини, гігієнічно покращеного гумусного матеріалу, який утворюється за технологією подвійних ям ([S.5], [S.6]) шляхом зневоднення та деградації. Процеси природного розкладання, що відбуваються в різних ямах, можуть бути як аеробними, так і анаеробними, залежно від технології та умов експлуатації. Основна відмінність гумусу з вигрібних ям від компосту полягає в тому, що процеси деградації є пасивними і у них подачі кисню не контролюється, а співвідношення вуглецю та азоту, вологості та температури можуть бути менш сприятливими. Тому швидкість знищення патогенів, як правило, нижча, а якість кінцевого продукту, включаючи вміст поживних та органічних речовин, може значно різнитися. Гумус з вигрібних ям може бути дуже схожий на компост і має хороші властивості покращення властивостей ґрунту, хоча у ньому все ще можуть бути присутніми патогени.

K

Компост

Розкладена органічна речовина, яка є результатом контрольованого аеробного процесу деградації. У цьому біологічному процесі мікроорганізми (в основному бактерії та гриби) руйнують компоненти відходів, які здатні до біорозкладання, і виробляють коричнево-чорну речовину, схожу на землю, без запаху. Компост має чудові ґрунтоутворюючі властивості та різноманітний вміст поживних речовин. Через вимивання та випаровування деякі поживні речовини можуть бути втрачені, але матеріал залишається багатим на органічні та поживні речовини. Як правило, екскременти або мул необхідно компостувати досить довго (2–4 місяці) у термофільних умовах (55–60 °C), щоб пройшов процес дезінфекції для безпечного сільськогосподарського використання.

L

Log

Ефективність видалення організмів. 1 логарифмічна одиниця = 90 %, 2 логарифмічні одиниці = 99 %, 3 логарифмічні одиниці = 99,9 % і так далі.

M

Мул

Мул являє собою суміш твердих речовин і рідини та містить переважно екскременти та воду, у поєднанні з піском, металами, сміттям та/або різними хімічними сполуками. Слід розрізняти мул фекалій і мул стічних вод. Фекальний мул надходить із санітарних об’єктів на місцях, тобто він не транспортується через систему каналізації. Він може бути сирим або частково компостованим, у вигляді суспензії або напівтвердим, і є результатом збору та зберігання/переробки екскрементів або чорної води, із сірою водою або без неї. Осад стічних вод (також відомий як каналізаційний мул) утворюється в результаті збирання стічних вод з каналізації та процесів (напів)централізованого очищення. Склад мулу визначатиме тип необхідної переробки та можливості кінцевого використання.

N

(Напів) централізована обробка

(Напів) централізована обробка відноситься до технологій очищення, які, як правило, підходять для більших груп користувачів (тобто санітарних систем від району до міста). Потреби в експлуатації, технічному обслуговуванні та енергії для технологій цієї функціональної групи, як правило, вищі, ніж для невеликих технологій на місцях. Описані також технології попередньої та пост-обробки (інформаційні листки з технологіями ПРЕ та ПІС).

O

Експлуатація та технічне обслуговування (O & M)

Рутинні або періодичні завдання, необхідні для підтримки функціонування процесу або системи у відповідності з вимогами до продуктивності та для запобігання затримкам, ремонту або простою.

Органіка

Органіка відноситься до біорозкладних рослинних матеріалів (органічних відходів), які необхідно додавати до деяких технологій, щоб вони функціонували належним чином. Органічний матеріал, що розкладається, може включати, але не обмежуючись цим, листя, траву та харчові відходи. Хоча інші продукти окреслені в цьому посібнику також містять органічні речовини, термін органіка використовується для позначення неперетравленого рослинного матеріалу.

P

pH

Ступінь кислотності чи лужності речовини. Значення pH нижче 7 вказує на кислотність, значення pH вище 7 – на лужність.

Продукти попередньої обробки

Продукти попередньої обробки – це матеріали, відокремлені від чорної води, сірої води або мулу в установках попереднього очисщення, таких як сита, жироуловлювачі чи пісколовки (див. ПРЕ). Такі речовини, як жир, олія, мастило та різні тверді речовини (наприклад, пісок, волокна та сміття), можуть погіршити транспортування та/або ефективність очищення через засмічення та знос труб. Тому попереднє видалення цих речовин може мати вирішальне значення для підтримки санітарної системи у робочому стані.

S

Санітарне обладнання користувача

Санітарне обладнання користувача описує тип унітазу, п'єдесталу, піддону або пісуару, з якими стикається користувач; це спосіб доступу користувачів до системи санітарії. У багатьох випадках вибір санітарного обладнання користувача буде залежати від наявності води та уподобань користувача. Крім того, сюди включено засоби для миття рук у вигляді спеціального інформаційного листа про технології як постійне нагадування про те, що кожне санітарне обладнання користувача повинне бути обладнане засобами для миття рук для досягнення оптимальних результатів гігієни.

Санітарні технології

Санітарні технології визначаються як специфічна інфраструктура, методи або послуги, призначені для збору, утримання, перетворення та обробки продуктів або транспортування продуктів до іншої функціональної групи. Кожна з 61 технології, включеної в цей посібник, описана на 2-сторінковому інформаційному аркуші технології в розділі добірки технологій. У посібник включені лише ті санітарні технології, які були достатньо перевірені та випробувані, з кількома окремими винятками нових технологій, які чітко позначені як такі. Посібник в першу чергу стосується систем і технологій, безпосередньо пов’язаних з управлінням людськими екскрементами. Він не стосується конкретно брудної води і лише частково стосується управління дощовою водою, хоча і вказує, коли конкретна технологія може бути використана для спільного очищення дощової або брудної води з екскрементами. Таким чином, технології обробки брудної та дощової води не описані детально, але все ще окреслені як продукти в шаблонах системи.

Санітарний продукт

Санітарні продукти можуть бути матеріалами, які виробляються безпосередньо людьми (наприклад, сеча, фекалії та брудна вода від купання, приготування їжі чи прибирання), які необхідні для функціонування технологій (наприклад, вода для змивання екскрементів через каналізацію) або утворені як функція зберігання або обробки (наприклад, мул). Для проектування надійної санітарної системи необхідно визначити всі продукти, які надходять у (входи) і виходять з (виходи) кожної з санітарних технологій системи. Продукти, на які посилаються в цьому тексті, описані нижче. Тверді відходи не входять до складу санітарно-гігієнічних продуктів, оскільки вони не повинні потрапляти в ланцюжок санітарії. Це буде розглянуто окремо. Управління твердими побутовими відходами представлено в розділі загальних питань [X.8].

Сеча

Сеча – це рідина, яка виробляється організмом для позбавлення від азоту у вигляді сечовини та інших продуктів життєдіяльності. У цьому контексті розуміється чиста сеча, яка не змішується з фекаліями або водою. Залежно від раціону людська сеча, зібрана від однієї людини протягом року (прибл. 300-550 л), містить від 2 до 4 кг азоту. Сеча здорових людей стерильна, коли вона виходить з організму, але часто відразу ж забруднюється при контакті з фекаліями.

Сіра вода

Загальний обсяг води, що утворюється під час миття їжі та посуду, прання, а також від купання, але не з туалетів (див. Чорна вода). Вона також може містити сліди виділень (наприклад, від прання підгузників) і, отже, деякі патогени. На сіру воду припадає близько 65% стічних вод, що утворюються в домогосподарствах зі змивними туалетами.

Стічні води

Загальний термін для рідини, яка відводиться з технологічних споруд, як правило, після того, як чорна вода або мул пройшли відділення твердих речовин або якийсь інший тип обробки. Стічні води надходять або зі збору та зберігання, або з (напів)централізованих технологій очищення води. Залежно від типу очищення, стічні води можуть бути повністю очищені або можуть потребувати подальшої обробки, перш ніж їх можна буде використовувати або утилізувати.

Сухі фекалії

Сухі фекалії зневоднюються, поки вони не стануть сухим, розсипчастим матеріалом. Зневоднення відбувається шляхом зберігання фекалій у сухому середовищі з гарною вентиляцією, високою температурою та/або у присутності абсорбуючого матеріалу. Під час зневоднення відбувається дуже незначна деградація, а це означає, що висушені фекалії все ще багаті органічними речовинами. Під час зневоднення об’єм фекалій зменшуються приблизно на 75 %, і більшість патогенів гине. Існує невеликий ризик того, що деякі патогенні організми (наприклад, яйцеклітини гельмінтів) можуть реактивуватися за певних умов, особливо у вологому середовищі.

Сухі очищувальні засоби

Тверді матеріали, які використовуються для очищення себе після дефекації та/або сечовипускання (наприклад, папір, листя, кукурудзяні качани, ганчірки або каміння). Залежно від системи, сухі очищувальні засоби можна збирати та окремо утилізувати або обробляти разом з іншими твердими матеріалами в санітарній системі.

Система санітарії

Система санітарії – це багатоетапний процес, у якому санітарні продукти, такі як людські екскременти та стічні води, управляються від точки генерації до точки використання або кінцевої утилізації. Це є враховуюча конкретні умови серія технологій і послуг для управління цими санітарними продуктами, тобто для їх збору, зберігання, транспортування, обробки, перетворення, використання або утилізації. Система санітарії містить функціональні групи технологій, які можуть бути обрані відповідно до контексту. Вибираючи технології з кожної застосовної функціональної групи, враховуючи вхідні та вихідні продукти, а також придатність технологій у певному контексті, можна спроектувати логічну модульну систему санітарії. Санітарна система також включає в себе управління, експлуатацію та технічне обслуговування (O&M), необхідні для забезпечення безпечного та стабільного функціонування системи.

T

Транспортування

Транспортування описує переміщення продуктів з однієї функціональної групи до іншої. Хоча може знадобитися передавати продукти різними способами між функціональними групами, найдовший і найважливіший розрив зазвичай є між санітарним обладнанням користувача та збором і зберіганням/обробкою й (напів)централізованою обробкою. Таким чином, для простоти, розділ транспортування описує лише технології, які використовуються для переміщення продуктів між цими двома функціональними групами. На графіку огляду технологій функціональна група транспортування розділена на три підгрупи: «Спорожнення», «Транспорт» та «Проміжне зберігання». Це дозволяє більш детально класифікувати кожну з перерахованих технологій транспортування.

V

Використання та/або утилізація

Використання та/або утилізація відноситься до методів, за допомогою яких продукти повертаються в навколишнє середовище, або як корисні ресурси, або як матеріали зі зниженим ризиком. Деякі продукти також можна повернути назад в систему (наприклад, використовуючи очищену сіру воду для змивання).

Вода для очищення анусу

Вода, яка використовується для очищення тіла після дефекації та/або сечовипускання; вона утворюється тоді, коли використовується воду, а не сухий матеріал, для очищення анального отвору. Об’єм води, що використовується для миття, зазвичай коливається від 0,5 до 3х літрів (але може бути і більше в розвинених міських районах).

Z

Засоби менструальної гігієни

Засоби менструальної гігієни включають в себе санітарні серветки, тампони або інші матеріали, які використовуються жінками та дівчатами для контролю менструації. Оскільки в санітарній системі вони часто утилізуються разом з сухими очищувальними засобами, то доцільні деякі специфічні запобіжні заходи (наприклад, окремі контейнери). Як правило, вони повинні перероблятися разом з твердими відходами [X.8].

Збір та зберігання/обробка

Збір та зберігання/обробка описує технології збору, зберігання та іноді (попередньої) обробки продуктів, що утворюються в санітарному обладнанні користувача. Обробка, що забезпечується цими технологіями, часто є функцією зберігання і зазвичай є пасивною (тобто не вимагає використання енергії), за винятком кількох нових технологій, де необхідні добавки. Таким чином, продукти, які «обробляються» з використанням цих технологій, часто потребують подальшої переробки перед використанням та/або утилізацією. На графіку огляду технологій ця функціональна група поділена на дві підгрупи: «Збір/зберігання» та «(Попередня) обробка». Це дозволяє додатково класифікувати кожну з перерахованих технологій з огляду на їхню функцію: збір і зберігання, (попередня) обробка окремо чи разом.

Зібрана сеча

Зібрана сеча з часом гідролізується природним шляхом, тобто сечовина перетворюється ферментами в аміак і бікарбонат. Зібрана сеча в закритих контейнерах зазвичай має pH 9 або вище. Більшість збудників не можуть вижити при такому підвищеному рівні рН. Тому через 1–6 місяців зберігання ризик передачі збудників значно знижується.

Зливова вода

Зливова води – це загальний термін для дощових опадів, що збираються з дахів, доріг та інших поверхонь. Дуже часто цей термін використовується для позначення дощової води, яка потрапляє в каналізаційну систему. Це частина опадів, яка не просочується в ґрунт.

Змивна вода

Вода, що відводиться від санітарного обладнання користувача для очищення та транспортування вмісту в каналізаційну систему або до місця зберігання. Прісна, дощова, очищена сіра вода або будь-яка їх комбінація може використовуватись як джерело змивної води. Багато систем каналізації не потребують води для змивання.

arrow_upward